Ogólne warunki świadczenia usług na rzecz Użytkowników

Niniejsze „Ogólne warunki świadczenia usług na rzecz Użytkowników” mają zastosowanie do stosunków pomiędzy Droplabs spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzkiej 41/2, 31-044 Kraków, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowniczego pod numerem: KRS: 0000468242, NIP: 6772375967, REGON: 122894595, kapitał zakładowy: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) [dalej: Spółka], której przysługują prawa do Platformy a Użytkownikami.

Regulamin – wersja 1.3 – stan na dzień 30.08.2017.

§1. Definicje

Platforma - strony internetowe, aplikacje mobilne, narzędzia i inne urządzenia serwisu dropsport.com oraz jego jednostek powiązanych i partnerów handlowych, na których oferowane są Usługi. W szczególności aplikacja mobilna "Dropsport".

Oferta - asortyment Usług rekreacyjno-sportowych oferowanych przez Spółkę, prezentowany na Platformie.

Usługa rekreacyjno-sportowa - usługa rekreacyjno-sportowa, którą w imieniu własnym, a na rzecz Partnera, sprzedaje Spółka. Usługa rekreacyjno-sportowa jest opłacana w całości z góry przez Użytkownika.

Wejściówka - kod dostarczany Użytkownikowi w formie elektronicznej, na którego podstawie potwierdzany jest w Obiekcie fakt nabycia i opłacenia Usługi rekreacyjno-sportowej.

Usługi - Czynności oferowane Użytkownikowi przez Spółkę za pośrednictwem Platformy, w tym w szczególności: publikacja Oferty, ułatwienie zawierania umów sprzedaży Usług rekreacyjno-sportowych.

Obiekt – miejsce, w którym świadczone są Usługi rekreacyjno-sportowe dla Użytkownika - znajdujące się pod jednym adresem i przypisane do jednego Partnera.

Partner – odrębny od Spółki podmiot, świadczący Usługi rekreacyjno-sportowe które są objęte Ofertą (na mocy osobnej umowy łączącej Partnera i Spółkę).

Regulamin - niniejszy regulamin. Korzystanie przez Użytkownika z Platformy możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik akceptuje Regulamin.

Regulamin Partnera – regulamin wewnętrzny Partnera, dostępny na jego stronie internetowej, której adres jest wskazany na Platformie, który obowiązuje wszystkiech kożystających ze świadczonych przez niego Usług rekreacyjno-sportowych.

Użytkownik – osoba, w wieku powyżej 16 lat, korzystająca z Platformy.

Konto - spersonalizowany ekran na Platformie, dostępny dla Użytkownika po dokonaniu skutecznej aktywacji konta. Aktywacja konta polega na podaniu przez Użytkownika, we wskazanym mu miejscu Platformy, kodu aktywacyjnego, który został mu uprzednio przesłany na wskazany przez niego adres e-mail.

System Płatności Online - Dotpay (Operator płatności - Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką).

§2. Dane Spółki

Dane teleadresowe Spółki, właściciela Platformy

Droplabs spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Grodzka 42/1

31-044 Kraków Polska

KRS: 0000468242, NIP: 6772375967, REGON: 122894595

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowniczego

Kapitał zakładowy: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

Adres e-mail: kontakt@dropsport.com

§3. Zastosowanie i Postanowienia Ogólne

 1. Spółka informuje, iż korzystanie z Platformy przez Użytkowników jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24, z późn. zm.) [dalej: u.ś.u.e], które to odbywa się podstawie niniejszych OWU, pełniących również rolę Regulaminu w rozumieniu 8 u.ś.u.e. Niniejsze OWU określają w szczególności zasady świadczenia Usług oferowanych na Platformie, ich zakres oraz zasady korzystania z nich.

 2. Spółka udostępnia Użytkownikom niniejszy Regulamin za pośrednictwem Platformy w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie.

 3. Spółka jest uprawniona do zmiany Regulaminu. Zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę. Termin zmiany nie może być krótszy niż 7 dni od momentu powiadomienia o zmianach. Powiadomienie dokonuje się poprzez wysłanie informacji drogą mailową, do Użytkowników, którzy posiadają Konto, oraz poprzez zamieszczenia informacji o zmianach na stronie internetowej będącej częścią strony https://dropsport.com.

§4. Zasady Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

 1. Rozpoczęcie świadczenia Usług przez Spółkę, następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Platformy, a co za tym idzie akceptacją warunków niniejszych OWU. Świadczenie Usług przez Spółkę na rzecz Użytkowników nie jest ograniczone w czasie.

 2. Użytkownicy mogą zainicjować tworzenie Konta na Platformie poprzez zaakceptowanie Regulaminu oraz podanie adresu e-mail. Może to nastąpić w odpowiednim formularzu wchodzącym w skład Platformy bądź podczas procesu pierwszego zakupu Usługi rekreacyjno-sportowej.

 3. Aktywne konto pozwala na synchronizowanie Wejściówek pomiędzy urządzeniami wchodzącymi w skład Platformy.

 4. Usunięcie konta danego Użytkownika następuje na skutek wniosku złożonego przez niego za pomocą poczty elektronicznej z użyciem adresu e-mail, użytego do utworzenia konta, na adres pomoc@dropsport.com po upływie 14 dni od dnia jego otrzymania przez Spółkę.

 5. Spółka ma prawo do natychmiastowego usunięcia konta danego Użytkownika, w sytuacji rażącego naruszania przez niego postanowień niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności: podania nieprawdziwych/fałszywych danych podczas procesu rejestracyjnego - jeżeli nie zaprzestaje on przedmiotowego działania pomimo wyznaczonego przez Spółkę w tym zakresie terminu - nie krótszego niż 7 dni.

 6. Korzystanie przez Użytkownika z Usług, z zastrzeżeniem ust. 10 jest możliwe przy pomocy podłączonego do sieci Internet urządzenia typu smartfon z systemem operacyjnym Android powyżej wersji 4.1.

 7. Spółka może również umożliwić korzystanie z Usług za pomocą podłączonego do sieci Internet: urządzenia typu smartfon z systemem operacyjnym iOS; urządzenia typu komputer klasy PC, Mac lub podobnej, wyposażonego w przeglądarkę internetową; urządzenia przenośnego typu smartfon lub tablet wyposażeniego w przeglądarkę internetowa.

 8. W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności:

  • danych i informacji spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego lub stabilności Platformy,

  • informacji naruszających jakiekolwiek dobra Spółki lub osób trzecich,

  • innych danych i informacji naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności treści pornograficznych, odwołujących się do rasizmu, nacjonalizmu, faszyzmu, czy też propagujących przemoc.

 9. Korzystając z Platformy Użytkownicy mają obowiązek postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zasadami współżycia społecznego.

 10. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkowników Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający uzasadnione interesy Spółki. W szczególności Użytkownik nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Spółkę na jakąkolwiek szkodę majątkową.

 11. Zabronione jest pobieranie przez Użytkownika zawartości baz danych udostępnionych na Platformie i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.

 12. Spółka zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne na Platformie są objęte ochroną prawa autorskiego. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych na Platformie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

§5. Oferta

 1. Spółka publikuje Ofertę, zgodnie z danymi przekazanymi przez Partnerów.

 2. Spółka prezentuje Ofertę w sposób wyraźnie wskazujący Użytkownikowi jego prawa i obowiązki w przypadku zakupu Usługi rekreacyjno-sportowej, w tym: wymagania dotyczące rezerwacji usługi, okres czasu, przez który Użytkownik może zrealizować Usługę rekreacyjno-sportową jak i dodatkowe wymagania, który Użytkownik musi spełnić w celu skorzystania z zakupionej Usługi rekreacyjno-sportowej.

§6. Umowa

 1. Z chwilą opłacenia Usługi rekreacyjno-sportowej zostaje zawarta umowa między Spółką a Użytkownikiem. Spółka w imieniu własnym, a na rzecz Partnera, sprzedaje Usługę rekreacyjno-sportową, która jest opłacana w całości z góry przez Użytkownika.

 2. Przez realizację umowy rozumie się dostarczenie Użytkownikowi Wejściówki oraz umożliwienie Użytkownikowi skorzystania z nabytej Usługi rekreacyjno-sportowej w Obiekcie, na warunkach wskazanych w tym Regulaminie oraz w Regulaminie Partnera.

 3. Dostarczenie Wejściówki odbywa się na wskazany adres email bądź do wewnątrz aplikacji mobilnej, wchodzącej w skład Platformy, na której zainicjowany był zakup.

 4. Usługę rekreacyjno-sportową Użytkownik możne zrealizować w Obiekcie do końca dnia, który wskazany jest na Wejściówce jako data realizacji, bądź do dnia i godziny, jeśli jest ona wskazana. Wszelkie daty i godziny związane z terminem realizacji Usługi rekreacyjno-sportowej, prezentowane są w strefie czasowej, stosownej dla danego Obiektu, a nie Użytkownika. Po upłynięciu czasu realizacji, Użytkownikowi przepada możliwość skorzystania z opłaconej Usługi rekreacyjno-sportowej.

 5. Z Usługi rekreacyjno-sportowej Użytkownik może skorzystać tylko w dniach i godzinach otwarcia Obiektu. Terminy te nie różnią się od godzin i dni otwarcia Obiektu, dla ogółu klientów Obiektu.

 6. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Partnera dla Obiektów, z których usług będzie korzystać w ramach zakupionej Usługi rekreacyjno-sportowej.

 7. Użytkownik powinien korzystać z Usług sportowo-rekreacyjnych i Obiektów, odpowiednich do swojego stanu zdrowia i kondycji fizycznej, a w razie wątpliwości, Użytkownik powinien skonsultować korzystanie z danej Usługi rekreacyjno-sportowej z lekarzem.

 8. Jeśli dla konkretnej Usługi rekreacyjno-sportowej wskazany jest obowiązek rezerwacji, Użytkownik musi go respektować, a Partner ma prawo żądać od Użytkownika spełnienia warunków rezerwacji zanim umożliwi mu skorzystanie z Usługi rekreacyjno-sportowej na podstawie przedłożonej Wejściówki.

 9. Jeśli dla konkretnej Usługi rekreacyjno-sportowej wskazane są dodatkowe warunki jakie Użytkownik musi spełnić by móc z niej skorzystać, Użytkownik musi być wstanie, w momencie przedkładania Wejściówki, wykazać że je spełnia. Partner ma prawo żądać od Użytkownika wykazania spełniania tych warunków, zanim umożliwi mu skorzystanie z Usługi rekreacyjno-sportowej na podstawie przedłożonej Wejściówki.

 10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, iż w celu skorzystania z Usługi rekreacyjno-sportowej zobowiązany jest do okazania w Obiekcie Wejściówki w sposób umożliwiający jej zeskanowanie. Wejściówka może być okazywana w formie papierowej bądź elektronicznej.

§7. Zwroty, reklamacje, odstąpienie od umowy

 1. Dla Usług rekreacyjno-sportowych, dla których oznaczony jest konkretny dzień lub okres świadczenia usługi, kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu pieniędzy. Wynika to z art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r.

 2. W ciągu 14 dni od zakupu Usługi rekreacyjno-sportowej, jeżeli:

  • Usługa rekreacyjno-sportowa nie ma oznaczonego konkretnego dnia lub okresu świadczenia usługi,
  • Usługa rekreacyjno-sportowa nie została oznaczona jako zużyta w systemie informatycznym Spółki,
  • data realizacji Usługi rekreacyjno-sportowej nie została jeszcze przekroczona,

  Użytkownik może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Spółkę pisemnie na adres zwroty@dropsport.com, bądź pisemnie na adres ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków. Zgłoszenie powinno zawierać Wejściówkę, którą Użytkownik otrzymał po zakupie Usługi rekreacyjno-sportowej, w formie elektronicznej lub papierowej, oraz adres e-mail podany podczas zakupu.

 3. Spółka zobowiązuje się rozpatrzyć każdą pisemnie zgłoszoną wolę odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od dnia doręczenia oraz zwrócić Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności za Usługę rekreacyjno-sportową.

 4. Wszelkie zwroty płatności dokonywane są drogą elektroniczną przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik.

 5. Spółka ma prawo wypowiedzieć umowę, wskazując ważną przyczynę np. gdy straciła gwarancję możliwości skorzystania z Usługi rekreacyjno-sportowej przez Użytkownika w konkretnym Obiekcie. W tym celu niezwłocznie pisemnie poinformuje Użytkownika o zaistniałym fakcie na adres email, który użyty był do zakładania konta, za pośrednictwem którego nabyta była Usługa rekreacyno-sportowa i zaproponuje zamianę na równoważną Usługę rekreacyjno-sportową lub zwrot pieniędzy. O ile Użytkownik nie zgodzi się na zamianę, Spółka zwróci do 7 dni od poinformowania Użytkownika o rozwiązaniu umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności dotyczące Usługi rekreacyjno-sportowej, której dotyczy umowa.

 6. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w zakresie niedotrzymania warunków umowy. Użytkownik zawiadamia o tym Spółkę pisemnie na adres zwroty@dropsport.com, bądź pisemnie na adres ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków. Zgłoszenie powinno zawierać Wejściówkę, którą Użytkownik otrzymał po zakupie Usługi rekreacyjno-sportowej, w formie elektronicznej lub papierowej, oraz adres e-mail podany podczas zakupu. Do reklamacji należy dołączyć opis zaistniałej sytuacji.

 7. Spółka zobowiązuje się rozpatrzyć pisemnie zgłoszoną reklamację dotyczącą w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.

 8. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać natychmiast po zaistnieniu podstawy do jej zgłoszenia, jednak najpóźniej w terminie 2 miesięcy od dnia skorzystania z Usługi rekreacyjno-sportowej, której reklamacja dotyczy. Reklamacja, która wpłynie po tym terminie może nie zostać przyjęta.

 9. Spółka zobowiązana jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Spółka odpowiedzialności nie ponosi.

§8. Płatność

Podana w Ofercie cena jest ceną brutto, zawierającą podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i jest całkowitą cenę jaką Użytkownik zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem VAT. Użytkownik dokonuje płatności za pośrednictwem Systemu Płatności Online i aby jej dokonać, musi zaakceptować postanowienia Regulaminu Systemu Płatności Online.

§9. Prawo właściwe i właściwość sądów

 1. Do wykonywania Usług świadczonych przez Spółkę na rzecz Użytkowników, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30).

 2. Wszelkie spory pomiędzy Spółką, a Użytkownikiem odnoszące się do realizacji Usług przez Spółkę będą rozpoznawane przez Sąd właściwy miejscowo według przepisów prawa polskiego.

§10. Polubowne rozwiązywanie sporów

Komisja Europejska prowadzi platformę internetowego rozstrzygania sporów. Platforma ta dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/odr. Spółka zastrzega, iż korzystanie z innych alternatywnych mechanizmów rozwiązywania sporów wymaga uzyskania zgody Spółki.

§11. Wgląd i poprawianie przechowywanych danych osobowych

Spółka przetwarza oraz przechowuje dane osobowe Użytkowników. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, w tym możliwość ich poprawiania/zmiany/usunięcia uregulowane zostało szczegółowo w Polityce Prywatności, która jest załącznikiem nr 1 niniejszego Regulaminu.


Załącznik nr 1

Polityka Prywatności

§1. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Spółka.

 2. Użytkownik nie powinien korzystać z Platformy, jeśli nie akceptuje niniejszej Polityki Prywatności.

 3. Wszystkie zbierane przez Spółkę dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

§2. Gromadzenie, pozyskiwanie i przechowywanie danych

 1. Użytkownicy zakładający konto mogą zostać zobowiązani do podania konkretnych informacji, takich jak adres e-mail, hasło, numer telefonu.

 2. Spółka w ramach Platformy może przechowywać informacje, np. dane osobowe i kontaktowe umożliwiające realizację umowy.

 3. Użytkownik ma wgląd do swoich danych osobowych po przesłaniu prośby na adres e-mail pomoc@dropsport.com z adresu email, który użyty był do zakładania konta. Użytkownik może na bieżąco uaktualniać, poprawiać oraz usuwać swoje dane osobowe.

 4. Spółka jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej Spółki.

§3. Adres IP, pliki cookies i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych

 1. Spółka jest uprawniona do gromadzenia w ramach danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Ciasteczka ("cookies") to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi, czy i kiedy (oraz na jakiej stronie) piksel został załadowany, dostarczając informacji, że Użytkownik obejrzał część lub całość danej strony.

 2. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Innymi słowy pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapewnienia przyjaznego korzystania z Platformy. Spółka zbiera zarówno ciasteczka "stałe", jak i "sesyjne". Ciasteczka "stałe" przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka "sesyjne" są usuwane automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.

 3. Spółka może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy reklam lub rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronach internetowych lub w aplikacji mobilnej Spółki. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności przyjętym przez te podmioty.

§4. Wykorzystanie zgromadzonych danych

 1. Spółka jest uprawniona do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w następujących celach:

  • zapewnianie obsługi Użytkownika, w tym zakładanie i zarządzanie kontami Użytkownika, rozwiązywanie problemów technicznych i udostępnianie funkcji;

  • dostosowywanie oferty i doświadczeń Użytkownika na Platformie lub właściwościach usług podmiotów zewnętrznych;

  • monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników np. wybierane Usług rekreacyjno-sportowych;

  • kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail;

  • przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług;

  • egzekwowanie przestrzegania Regulaminu, w tym zwalczanie oszustw i nadużyć;

  • realizacji umów zawartych w ramach sprzedaży Usług rekreacyjno-sportowych.

§5. Udostępnianie danych

 1. Spółka zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego części oraz przeniesienia całego majątku lub znacznej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach Platformy.

 2. Spółka nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że konieczne jest to w celu świadczenia udostępnianych przez siebie Usług, w którym to przypadku podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Spółki, a ich działania podlegają przepisom niniejszej Polityki Prywatności.

 3. Spółka może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Spółkę lub wymienione podmioty.