Ogólne warunki świadczenia usług na rzecz Użytkowników

Regulamin – wersja 2.2 – stan na dzień 12.04.2018.

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez Droplabs Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w szczególności za pośrednictwem Platformy oraz korzystanie przez Użytkowników z Platformy, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi oferowanej przez Platformę, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.
 3. Prawa autorskie do Platformy należą w całości do Droplabs Sp. z o.o.

§1.Definicje

Droplabs - Droplabs Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie; Adres do korespondencji: Droplabs Sp. z o.o., ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, e-mail: [email protected].

Platforma – oprogramowanie, strony internetowe, aplikacje mobilne oferowane przez Droplabs i udostępniane pod nazwą Dropsport lub Droplabs, w domenie dropsport.com lub droplabs.pl wspierające procesy sprzedaży i weryfikacji wejściówek.

Użytkownik - Podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał akceptacji Regulaminu.


Partner – Podmiot świadczący usługi i sprzedający możliwość skorzystania z tej usługi. W szczególności usługi związane z wypoczynkiem, rekreacją, sportem, kulturą itp.


Usługa biletowana – usługa którą świadczy Partner i na którą sprzedaje Wejściówki.


Wejściówka – dokument w formie elektronicznej zakupiony przy wykorzystaniu Platformy potwierdzający uprawnienie do skorzystania z Usługi biletowanej oferowanej przez Partnera.


Konto - spersonalizowany ekran na Platformie, dostępny dla Użytkownika po dokonaniu skutecznej aktywacji konta. Aktywacja konta polega na podaniu przez Użytkownika, we wskazanym mu miejscu Platformy,  kodu aktywacyjnego, który został mu uprzednio przesłany na wskazany przez niego adres e-mail.


Usługa – usługa świadczona w ramach Platformy przez Droplabs.


Regulamin - niniejszy Regulamin Platformy.

System Płatności Online -  Dotpay (Operator płatności - Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.).

§2. Dane Spółki

Dane teleadresowe Droplabs, właściciela Platformy

Droplabs spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Grodzka 42/1

31-044 Kraków Polska

KRS: 0000468242, NIP: 6772375967,  REGON: 122894595

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowniczego.

Kapitał zakładowy: 46 650,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych)

Adres e-mail: [email protected]

§3. Zakres usług

 1. Korzystając z Platformy Użytkownik zawiera z Droplabs umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Droplabs będzie dążyć do utrzymania dostępności Platformy bez przerw i zakłóceń.
 3. Droplabs w ramach Platformy oferuje Użytkownikom możliwość zakupu Wejściówki od Partnera na stronie internetowej lub poprzez aplikację mobilną.
 4. Droplabs nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami a Partnerami. Użytkownicy i Partnerzy są wyłącznie odpowiedzialni za wykonanie umów, które zawarli ze sobą przy wykorzystaniu Platformy.
 5. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług Droplabs są następujące: połączenie z siecią Internet oraz przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera Użytkownika dokumentów hipertekstowych udostępnionych w sieci Internet lub urządzenie z systemem Android od wersji 4.2 lub urządzenie z systemem iOS od wersji 9.0. Droplabs zaleca Użytkownikowi korzystanie z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera i Internet Explorer w wersji 11.0 lub wyższej.
 6. Użytkownicy mogą zainicjować tworzenie Konta na Platformie poprzez zaakceptowanie Regulaminu  oraz podanie adresu e-mail. Może to nastąpić w odpowiednim formularzu wchodzącym w skład Platformy bądź podczas procesu pierwszego zakupu Usługi biletowanej.
 7. Konto pozwala na synchronizowanie Wejściówek pomiędzy urządzeniami wchodzącymi w skład Platformy.  

§4. Zakup Wejściówek i Płatność

 1. Poprzez dokonanie zakupu Wejściówki na Usługę biletowaną przez Użytkownika powstaje stosunek umowny wyłącznie pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem.
 2. Droplabs oświadcza, że nie jest Partnerem Usług biletowanych sprzedawanych w ramach Platformy, chyba że co innego wyraźnie wynika z warunków określonych podczas kupowania Wejściówki. Droplabs udostępnia jedynie Platformę Partnerowi i działa jako agent Partnera na jego rachunek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Użytkownik poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wskazujące na dyspozycje zakupu biletu i płatności (np. "Przejdź do płatności") zawiera z Partnerem umowę w zakresie sprzedaży biletów. W celu nabycia biletu konieczne jest: wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza zamówienia oraz zaakceptowanie Regulaminu.
 4. Prezentowana Użytkownikowi cena Wejściówki jest ceną brutto, zawierającą podatek VAT wg. stawki podanej przez Partnera. Użytkownik dokonuje płatności za pośrednictwem Systemu Płatności Online i aby jej dokonać, musi zaakceptować postanowienia Regulaminu Systemu Płatności Online.
 5. Natychmiast po otrzymaniu płatności Droplabs wysyła Wejściówkę na adres e-mail Użytkownika.
 6. Droplabs nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika danych nieprawdziwych.

§5. Zwroty i Reklamacje dotyczące Usług biletowanych

 1. Dla Usług biletowanych, dla których oznaczony jest konkretny dzień lub okres świadczenia usługi i które dotyczą umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, kupującemu Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu pieniędzy. Wynika to  z art. 38 pkt 12) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827).
 2. Jeśli pkt. 1 nie ma zastosowania oraz jeżeli:
 1. Usługa biletowana nie została wykorzystana przez Użytkownika,
 2. data realizacji Usługi biletowanej nie została jeszcze przekroczona,

w ciągu 14 dni od zakupu Usługi biletowanej Użytkownik może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Droplabs pisemnie na adres [email protected], bądź pisemnie na adres ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków. Zgłoszenie powinno zawierać Wejściówkę, którą Użytkownik otrzymał po zakupie Usługi biletowanej, w formie elektronicznej lub papierowej, oraz adres e-mail podany podczas zakupu.

 1. Zwrot płatności dla Użytkownika jest dokonywany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w zakresie niedotrzymania warunków umowy z Partnerem. Użytkownik zawiadamia o tym niezwłocznie Droplabs pisemnie na adres [email protected], bądź pisemnie na adres ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków. Zgłoszenie powinno zawierać Wejściówkę, którą Użytkownik otrzymał po zakupie Usługi biletowanej w formie elektronicznej lub papierowej, oraz adres e-mail podany podczas zakupu. Do reklamacji należy dołączyć opis zaistniałej sytuacji.        
 3. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać natychmiast po zaistnieniu podstawy do jej zgłoszenia, jednak najpóźniej w terminie 2 miesięcy od dnia skorzystania z Usługi biletowanej, której reklamacja dotyczy. Reklamacja, która wpłynie po tym terminie może nie zostać przyjęta.
 4. Każdą pisemnie zgłoszona wola reklamacji będzie rozpatrzona w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.
 5. W zalezności od umowy pomiędzy Droplabs a Partnerem, zwrot pieniędzy w przypadku zwrotu Wejściówki bądź pozytywnie rozpatrzonej reklamacji realizuje bezpośrednio Partner lub Partner powierza Droplabs dokonywanie zwrotów w jego imieniu i na jego rzecz.
 6. Partner ma prawo wypowiedzieć umowę, wskazując ważną przyczynę.  W tym celu niezwłocznie pisemnie poinformuje Użytkownika o zaistniałym fakcie na adres email, który użyty był do nabycia Usługi biletowanej  i zaproponuje zamianę na równoważną usługę lub zwrot pieniędzy. O ile Użytkownik nie zgodzi się na zamianę, Partner zwróci do 7 dni od poinformowania  Użytkownika o rozwiązaniu umowy,  wszystkie dokonane przez niego płatności dotyczące Usługi biletowanej, której dotyczy umowa.
 7. Jeśli zwrot dokonuje w imieniu Partnera Droplabs, wszelkie zwroty płatności dokonywane są drogą elektroniczną przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik.

§6. Reklamacje i Rozwiązanie Umowy

 1. Użytkownik może złożyć reklamację co do usług świadczonych przez Droplabs.
 2. Reklamację można złożyć pisemnie na adres [email protected], bądź pisemnie na adres ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków. Reklamacja powinna zawierać co najmniej opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Droplabs zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Droplabs rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany w reklamacji.
 6. Użytkownik może dokonać rozwiązania umowy z Droplabs bez zachowania wypowiedzenia za pośrednictwem wniosku złożonego za pomocą poczty elektronicznej z użyciem adresu e-mail, użytego użył do utworzenia Konta, na adres pomoc@droplabs.pl. Usunięcie Konta nastąpi do 14 dni od dnia jego otrzymania przez Droplabs.
 7. Droplabs ma prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym lub do usunięcia Konta w przypadku naruszenia istotnych postanowień niniejszego Regulaminu.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Droplabs udostępnia Użytkownikom niniejszy Regulamin za pośrednictwem Platformy w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Droplabs jest uprawniona do zmiany Regulaminu.  Zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Droplabs. Termin zmiany nie może być krótszy niż 7 dni od momentu powiadomienia o zmianach. Powiadomienie dokonuje się poprzez wysłanie informacji drogą mailową, do Użytkowników, którzy posiadają Konto, oraz poprzez zamieszczenia informacji o zmianach na stronie internetowej będącej częścią strony https://dropsport.com. Jeśli Użytkownik nie sprzeciwia się stosowaniu zmienionych warunków w terminie 7 dni, zmienione warunki uznaje się za przyjęte przez Użytkownika. Za sprzeciw wobec zmienionego Regulaminu uznaje się rozwiązanie umowy Użytkownika z Droplabs w sposób wskazany w Regulaminie.

§8. Prawo właściwe i właściwość sądów

 1. Do wykonywania Usług świadczonych przez Droplabs na rzecz Użytkowników, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30),
 2. Wszelkie spory pomiędzy Droplabs, a Użytkownikiem odnoszące się do realizacji Usług przez Droplabs będą rozpoznawane przez Sąd właściwy miejscowo Droplabs.

§9. Polubowne rozwiązywanie sporów

Komisja Europejska prowadzi platformę internetowego rozstrzygania sporów. Platforma ta dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/odr. Droplabs zastrzega, iż korzystanie z innych alternatywnych mechanizmów rozwiązywania sporów wymaga uzyskania zgody Droplabs.

§10. Wgląd i poprawianie przechowywanych danych osobowych

Spółka przetwarza oraz przechowuje dane osobowe Użytkowników. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, w tym możliwość ich poprawiania/zmiany/usunięcia uregulowane zostało szczegółowo w Polityce Prywatności, która jest załącznikiem nr.1 niniejszego Regulaminu.Załącznik nr. 1

Polityka Prywatności

§1. Postanowienia ogólne

 1. Dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres email oraz ew. numer telefonu, są przetwarzane przez Droplabs jako administratora danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., wyłącznie w celu realizacji Usług a ich przetwarzanie jest konieczne do prawidłowej realizacji Usług m.in. wysyłki Wejściówki, asyście w ew. zwrotach czy reklamacjach.
 2. Dane osobowe Użytkowników są również przetwarzane przez Partnerów w celach koniecznych do wykonania zawieranej z Użytkownikiem umowy m.in. udostępnienia Usługi biletowanej, asyście w ew. zwrotach czy reklamacjach.
 3. Droplabs umożliwia osobie, której dane dotyczą, prawo do kontroli przetwarzanych danych, poprzez uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych, możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, prawo wniesienia pisemnego, żądania zaprzestania przetwarzania jej danych i zapomnienia. W tym celu użytkownik powinien kontaktować się z Droplabs za pomocą poczty elektronicznej na adres [email protected].
 4. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez odznaczenie odpowiedniego pola. Zgodę tą Użytkownik może w każdej chwili wycofać. W tym celu użytkownik powinien kontaktować się z Droplabs za pomocą poczty elektronicznej na adres [email protected].
 5. Użytkownik, nie powinien korzystać z Platformy, jeśli nie akceptuje niniejszej Polityki Prywatności.